Optical properties of shock-compressed diamond up to 550 GPa

Kento Katagiri, Norimasa Ozaki, Kohei Miyanishi, Nobuki Kamimura, Yuhei Umeda, Takayoshi Sano, Toshimori Sekine, and Ryosuke Kodama

●Physical Review B

●101, 184106

●2020.5発行

●DOI: 10.1103/PhysRevB.101.184106

Development of a 100-J DPSSL as a laser processing platform in the TACMI consortium

Takashi Sekine, Takashi Kurita, Masateru Kurata, Takaaki Morita, Yuma Hatano, Yuki Muramatsu, Takeshi Watari, Yuki Kabeya, Takuto Iguchi, Ryo Yoshimura, Yoshinori Tamaoki, Yasuki Takeuchi, Yoshio Mizuta, Kazuki Kawai, Yujin Zheng, Yoshinori Kato, Takashi Suzuki, Norio Kurita, Toshiyuki Kawashima, Shigeki Tokita, Junji Kawanaka, Norimasa Ozaki, Yoichiro Hironaka, Keisuke Shigemori, Ryosuke Kodama, Ryunosuke Kuroda, and Eisuke Miura

●High Energy Density Physics

●Vol36, August 2020

●2020.4発行

●doi.org/10.1016/j.hedp.2020.100800

©2016 Kodama Laboratory